0.00 €
LV|RU|EN

Home

info

Minimum delivery order - €20


operatori@lage.lv


Prepayment requisites:
SIA „GB Piegāde”
VAT reg. Nr. LV40103870639
Account Nr.: LV12HABA0551039716063
In the purpose of the payment field, please indicate:
delivery address, delivery date and phone number
More info »
0.00 €

Basket is empty

Forgot your password?

Register
To reset your password, please enter an e-mail, that you used when registered. We will send you the following instructions.
LV|RU|EN
It is not possible to deliver orders to the center until 14:00.


5.05., 6.05., 7.05. delivery service works till 20:00


Due to the technical issues s/c Domina Shopping Gan bei restaurant closed
09.08.2022. - 10.08.2022.


Due to the technical issues orders are unavailable.


Due to the technical issues card payments are not available.


Due to the technical issues till 13.03. will be possible to order exclusive cakes with these design numbers only: 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018.


Due to overload, precise time orders will not be available at march 8th.
Offers: 2 FOR €12 and BUY 1 GET 1 FREE will be also unavailable.
BRUNCH will be available till 15:00


Due to overload, precise time orders from restaurants will not be available at september 1st.
Offers: BUY 1 GET 1 FREE and BRUNCH will be also unavailable.


Due to overload, precise time orders will not be available at march 8th.


Due to the production line overload,
orders for banquet production for 23.12. are unavailable.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to the production line overload,
orders for cakes and banquet production for 30.12 and 31.12 are unavailable.
Offer BUY 1 GET 1 FREE will be also unavailable.
Precise time orders will not be available at 31.12.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to overload, on 30.12 and 31.12 offer BUY 1 GET 1 FREE will be unavailable.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to overload, precise time orders will not be available at 24.12.
On 24.12, 30.12 and 31.12 offer BUY 1 GET 1 FREE will be also unavailable.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to the production line overload,
orders for banquet production for 23.12. are unavailable.
On 23.12, 24.12, 30.12 and 31.12 offer BUY 1 GET 1 FREE will be also unavailable.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to the production overload,
orders from Gan bei and D'arte restaurants as well as banquet productionfor for 31.12. are unavailable.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to the production overload,
Lage gastronomija orders for 31.12. are unavailable.
Orders from Gan bei and D'arte restaurants available only in queue order.
We are sorry for any inconvenience caused.


Due to the technical issues only phone orders are available.


Due to the technical issues please call: 67 225 225


Email temporarily unavailable. Please call: 67 225 225 vai 29 900 600


If you are unable to order online, you are kindly welcome to order by phone: 67 225 225 29 900 600


CONTACTLESS DELIVERY!
ask our delivery service for this option


DELIVERY SERVICE WORKING HOURS
I-IV, VII: 10:00 - 21:00
V, VI: 10:00 - 22:00

GB Piegāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
vienotais reģistrācijas numurs 40103870639
juridiskā adrese: Pērnavas iela 86, Rīga, LV-1009


PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Saturs

 1. Kas mēs esam
 2. Kas ir personas dati
 3. Personas datu apstrādes nolūks
 4. Personas datu apstrādes likumīgums
 5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
 6. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 7. Paziņojumi
 8. Personas datu glabāšanas ilgums
 9. Datu drošība
 10. Jūsu tiesības
 11. Kā ar mums sazināties

 

1. Kas mēs esam

 

GB Piegāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu piegādi.

 

2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam

 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

 

3. Personas datu apstrādes nolūks

 

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.
Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.
Videonovērošana. Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma un veselības aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Telefona sarunu ieraksti. Klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos, kā arī, lai novērstu iespējamās domstarpības un nesaprašanās neizdevušās komunikācijas vai cilvēciskā faktora rezultātā, visi zvani, kas tiek veikti uz mūsu zvanu centru, tiek ierakstīti. Sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja sarunu ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā sarunu ierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.
Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

4. Personas datu apstrādes likumīgums

 

GB Piegāde veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
-    apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
-    apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
-    klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
-    apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

 

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

 

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

 

 

6. Paziņojumi

 

Komerciālus paziņojumus par www.ganbei.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtam tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.
Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi dati@lage.lv.lv,  vai piezvanot uz tālruni  27010600, vai nosūtot GB Piegāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību rakstisku paziņojumu uz adresi: Pērnavas ielā 86, Rīgā.

 

7. Personas datu saņēmēji

 

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, veicam telefonsarunu ierakstus mūsu zvanu centrā; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
GB Piegāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.
Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

 

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:
- ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
- datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
- ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

 

9. Datu drošība

 

Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

 

10. Jūsu tiesības

 

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.
Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:
- dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
- Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
- ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
- Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
- ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
- lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
- ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.
Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
- ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
- ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
- mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
- Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai.

 

 

11. Kā ar mums sazināties

 

Jūs varat ar mums sazināties:
- rakstiski, sūtot korespondenci uz GB Piegāde Sabiedrība ar ierobežotu atbildību juridisko adresi Pērnavas ielā 86; Rīgā;
- elektroniski, izmantojot e-pasta adresi dati@lage.lv vai lage@lage.lv;


Rīgā 2020. gada 20. aprīlī.